Menu Zavřeno

Úvod

Projekt vytváří podmínky pro zlepšení uplatnitelnosti absolventů učitelství Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě. Bude vytvořen, testován a realizován Společný vzdělávací program exkurzního vyučování v přeshraničním regionu Hodonína, Břeclavi, Skalice, Senice a Trnavy. Soustavná spolupráce partnerských univerzit při vzdělávání budoucích učitelů občanské výchovy, občanské náuky, základů společenských věd a výuky těchto předmětů v regionálním školství ČR a SR přispěje k překonávání sociálních a kulturních bariér mezi příhraničními oblastmi. Projekt má dvě cílové skupiny – studenty v prezenčním i celoživotním vzdělávání a učitele. Výstupy projektu budou využitelné i pro veřejnost v oblasti kultury a cestovního ruchu v regionu.

I v rámci stále těsněji se integrující Evropy se vedle sebe nachází regiony, které přes silné historické, kulturní a sociální předpoklady k spolupráci, jsou stále „hraničními“. Potenciál těchto regionů spočívá především v oblasti lidských zdrojů, jejichž rozvoj je potřebné posílit vzájemnou přeshraniční kooperací. Přesto v programovém regionu nejsou k dispozici společné vzdělávací aktivity učitelů a studentů učitelství. Nástrojem pro zabezpečení přeshraničních kontextů je vytvoření praktického vzdělávacího programu zaměřeného na cílový region přinášející a zvyšující domácí příležitosti na spolupráci a rozvoj napříč hranicí. Navázání spolupráce, vytvoření společných odborných a vzdělávacích aktivit a posílení cestovního ruchu přispějí ke zlepšení současné situace.

Projekt inicioval tým z Katedry občanské výchovy na PdF MU V Brně, který pro partnerství oslovil pracovníky shodného zaměření na Univerzitě Cyrila a Metoda v Trnavě. Tvorba projektové dokumentace a týmu projektu probíhala jednak na společných setkáních v Bratislavě, Trnavě a v Brně, rovněž probíhala emailovou a telefonickou komunikací. Ideová stavba a záměr projektu je společným dílem obou partnerů. Příprava projektu probíhala od května do srpna 2016 intenzivní komunikací a spoluprací, společné přípravy se účastnilo celkem 8 pracovníků (3 UCM, 5 MU). Kromě toho proběhla i setkání a individuální práce na jednotlivých pracovištích (každý člen týmu byl obeznámen a proškolen s cílem a záměrem projektu, aby mohl dodat podklady k tvorbě finálního projektu).