Menu Zavřeno

Plánované aktivity

Aktivity na straně Masarykovy univerzity

Typ aktivity: A) Tvorba,  zavádzanie a overovanie nových a inovovaných spoločných vzdelávacích programov pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií požadovaných praxou.
Konkrétny cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce
Projektová aktivita: Zabezpečenie povinnej publicity projektu
Popis projektovej aktivity: Publicita bude zabezpečena kromě všech tiskových výstupů projektu (publikace z konference, učební pomůcka-mapa, pozvánky na konferenci, osvědčení pro učitele a studenty, doprovodné materiály-prezenční listiny, materiály pro účastníky) prostřednictvím tří informačních zdrojů: zúčastněných univerzit (webové stránky, nástěnky …), reklamních poutačů a předmětů a veřejných informačních zdrojů (webové stránky a tiskoviny dotčených měst a krajů). Při realizaci projektových aktivit bude v daném místě instalovaná informační tabule s informací o finanční dotaci EU a konkrétního dotačního fondu a programu. Na publicitě se budou podle místních podmínek spolupodílet oba partneři.

 

Typ aktivity: A) Tvorba,  zavádzanie a overovanie nových a inovovaných spoločných vzdelávacích programov pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií požadovaných praxou.
Konkrétny cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce
Projektová aktivita: A02 – Príprava nových spoločných vzdelávacích programov/výstupov.
Popis projektovej aktivity: Pracovníci vedoucího partnera ve spolupráci s pracovníky hlavního přeshraničního partnera připraví nový společný vzdělávací program Exkurzního vyučování. Tato příprava spočívá ve vypracování výstupu – regionálních studií v jednom multioborovém balíku.  Úvodní komplexně-analytická studie bude mít socioekonomický charakter. Studie o významném místě/osobnosti/historii/kultuře/fenoménu týkajících se  programového území (zacíleného na lokalitu: Brno-Břeclav-Hodonín-Skalica-Senica-Trnava) budou z oborů: historie, etnologie, kulturologie, aplikované filozofie, ekologie, oborové didaktiky. Příprava spočívá v bádání v místních a centrálních archivech, muzeích, knihovnách ale i ve vyhledání konkrétních míst v zacílených okresech přímo v terénu, ke kterému se studie vážou.  Bez této multioborové studie nemůže vzniknout společný vzdělávací program ani trasa exkurze, ani metodické, učební materiály a další výstupy (rovněž by nemohl vzniknout Společný vzdělávací program v celoživotním vzdělávání. Tato aktivita je v souladu s bodem 8 HP.

 

Typ aktivity: A) Tvorba,  zavádzanie a overovanie nových a inovovaných spoločných vzdelávacích programov pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií požadovaných praxou.
Konkrétny cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce
Projektová aktivita: A04 – Testovanie vytvorených spoločných vzdelávacích programov/výstupov v praxi a vyhodnotenie efektivity[1] (napr. prostredníctvom školení, skúšobných lekcií, spoločných prác). 
Popis projektovej aktivity: Pilotní testování Společného vzdělávacího programu exkurzního vyučováni do zacílených programových oblastí (Hodonín –Břeclav –Skalica – Senica) je nezbytnou aktivitou při získání zpětné vazby od účastníků i realizátorů pro budoucí úspěšné fungování Společného vzdělávacího programu. Každý odborný pracovník – lektor i metodici získají zkušenosti důležité jednak  pro lepší nastavení příspěvku, dotvoření pracovních listů v e-learningu programu, zvolených metod; organizátoři  získají informace pro zhodnocení efektivity a přínosu dílčích aktivit a organizace. Tato aktivita je v projektu mimořádně důležitá i pro ověření nastavení průvodních interaktivních aktivit mezi studenty obou univerzit pro úspěšné budoucí soustavné realizování společného vzdělávacího programu v následujících letech.  Tato aktivita je v souladu s bodem 8 HP. Při testování  lekcí společného vzdělávacího programu exkurzního vyučování se interní pedagogové (celkem 18) obeznámí s celou trasou exkurze a všemi zastávkami, lekcemi a organizací exkurze, aby mohli v budoucnosti tuto exkurzi sami (už bez odborných pracovníků -externistů) organizovat. Vyzkoušejí si také techniku s lekcemi v elektronické podobě, práci s přenosnými zařízeními, která budou v dalších letech využívat (komplexně nebo i částečně), seznámí se s  konkrétními místy, která  v budoucnosti navštíví se studenty, digitálně je zachytí pro e-learning. Jedná se tedy o dvě testování: samotnou exkurzi a vytvořené lekce v e-learningu v systému moodle (pro denní studenty a pro studenty celoživotní, kde budou popsány i zkušenosti z pilotní exkurze). Celkem se testování exkurze (25 MU, 15 UCM) a e-learningu (25 MU, 15 UCM) účastní 80 studentů.

 

Typ aktivity: A) Tvorba,  zavádzanie a overovanie nových a inovovaných spoločných vzdelávacích programov pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií požadovaných praxou.
Konkrétny cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce
Projektová aktivita: A05 – Zavedenie (využitie) vytvorených spoločných vzdelávacích programov/výstupov do praxe a vyhodnotenie efektivity1 (zavedenie do procesu výučby).
Popis projektovej aktivity: Zavedení Společného vzdělávacího programu exkurzního vyučování v zacíleném území programového regionu (Hodonín –Břeclav –Skalica – Senica – Trnava) do Katalogu předmětů je klíčová aktivita pro to, aby se na tento program mohli studenti přihlásit a mohla být realizována v následujících letech. Jedná se o vytvoření pedagogické dokumentace vzdělávacího programu podle podle norem MU a zákonů ČR a zavedení vzdělávacího programu Exkurzního vyučování do systému univerzity (MU). Díky zavedení programu do katalogu předmětů budou v budoucnu absolventi tohoto programu mít motivaci zacílit jejich exkurzní vyučování na základních a středních školách na tento cílový přeshraniční region a moci využít výstupy programu a přeshraniční kontakty.  Bez této aktivity program nemůže vzniknout. Jedná se o dva předměty v katalogu předmětů (denní a celoživotní).

 

 

Typ aktivity: A) Tvorba,  zavádzanie a overovanie nových a inovovaných spoločných vzdelávacích programov pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií požadovaných praxou.
Konkrétny cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce
Projektová aktivita: A06 – Zavedenie a využitie e-learningu.
Popis projektovej aktivity: Aktivita zavedení a využití e-learningu k Společnému vzdělávacímu programu exkurzního vyučování v zacíleném území programového regionu (Hodonín –Břeclav –Skalica – Senica – Trnava) přispěje k dlouhodobé a soustavné přístupnosti vzdělávacích lekcí, pomůcek, aktualizací v průběhu studia vzdělávacího programu i po jeho formálním ukončení. Díky této formě budou moci výsledek projektu absolventi využít  přímo při jejich uplatnění v učitelském zaměstnání v tomto regionu. Elektronická forma napomůže i kvalitnější a trvalejší komunikaci s lektory a odbornými pracovníky, studenty na obou stranách hranic i se staršími /mladšími absolventy programu, napomůže výměně zkušeností, zůstat v kontaktu, dávat zpětnou vazbu a dávat nové návrhy na doplnění. E-learningová forma ušetří finanční prostředky a při dnešní dostupnosti mobilního internetového připojení umožní přístupnost vzdělávacích materiálů i přímo v terénu na exkurzi. Atraktivnost této formy vzdělávání je rovněž zřejmá. E-learningová forma bude využita rovněž v celoživotním vzdělávání, kde je kvůli její dostupnosti téměř nevyhnutelná. Ihned při prvním zavedení e-learningu ho bude využívat skupina 40 studentů (25 MU).

 

Typ aktivity: A) Tvorba,  zavádzanie a overovanie nových a inovovaných spoločných vzdelávacích programov pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií požadovaných praxou.
Konkrétny cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce
Projektová aktivita: A09 – Výmenné stáže doktorandov/pedagógov.
Popis projektovej aktivity: Výměnné stáže pedagogů (5 MU) přispějí k intenzivnější spolupráci při budování partnerství univerzit, pri překonávání hraničních bariér, bariér jazykových, k navázání dalších kontaktů pro budoucí přeshraniční spolupráci mimo projektový tým, k získání informací z fondu odborné literatury na partnerské univerzitě v Trnavě a Brně pro tvorbu studií a materiálů, e-learningu v projektu. Důležitou součástí je výuka studentů na partnerské univerzitě – předání nového -přeshraničního pohledu v daných oborech. V průběhu pobytů budou pedagogové společně zkvalitňovat  jednotlivé výstupy projektu, hlavně formu a dokumenty nového – společného vzdělávacího programu.

 

Typ aktivity: A) Tvorba,  zavádzanie a overovanie nových a inovovaných spoločných vzdelávacích programov pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií požadovaných praxou.
Konkrétny cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce
Projektová aktivita: A12 – Spoločná konferencia.
Popis projektovej aktivity: Odborní pracovníci a mimořádně kvalifikováni pracovníci budou prezentovat výsledky svých studií na dvoudenní konferenci jednak ostatním pracovníkům projektu, jednak učitelům z přeshraničních regionů a jejich žákům. První den konference se bude konat v pohraničním městě v ČR (Hodonín), druhý den ve slovenském pohraničním městě (Skalica). Na konferenci budou moci získávat informace a diskutovat o studiích i záměru projektu studenti středních škol, jejich učitelé, kulturní pracovníci a pracovníci z turistických center. Odborní pracovníci projektu získají k studiím zpětnou vazbu a námět pro didaktickou transformaci, pro učební text a pracovní listy do e-learningu.

 

Typ aktivity: A) Tvorba,  zavádzanie a overovanie nových a inovovaných spoločných vzdelávacích programov pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií požadovaných praxou.
Konkrétny cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce
Projektová aktivita: A15 – Obstaranie vybavenia potrebného k príprave/zavedeniu spoločných programov/výstupov.
Popis projektovej aktivity: Pro realizaci společného vzdělávacího programu a její celoživotní varianty a pro tvorbu dalších výstupů je potřebné technické vybavení (1 notebook, dvě lehká přenosná zařízení  (netbook a tablet) pro práci v terénu a prezentaci na exkurzním vyučování pro pracovníky i studenty,  tiskárna, GPS zařízení pro dohledání a zachycení míst pro tvorbu mapy, studijní literatura pro tvorbu studií.

 

Aktivity na straně Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Typ aktivity: A) Tvorba,  zavádzanie a overovanie nových a inovovaných spoločných vzdelávacích programov pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií požadovaných praxou.
Konkrétny cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce
Projektová aktivita: Riadenie projektu
Popis projektovej aktivity: Na UCM řízení projektů podléhá směrnici o předkládaní projektů na UCM. Projektový tým se bude scházet na pravidelných poradách, na kterých bude sledovat a vyhodnocovat celý průběh projektu, naplňování cílů a ukazatelů projektu.
Projektový manažer partnera – řízení obsahového plnění projektových aktivit, sestavování doporučených praktik a postupů, zajišťování celistvosti aktivit, koordinace řešitelského týmu na straně partnera.
Finanční manažer partnera – zodpovídá za správnost čerpání finančních prostředků projektu na straně partnera, komunikuje s projektovým manažerem partnera a finančním manažerem. Kontroluje průběžné čerpání rozpočtu. Shromažďuje podklady k finanční části monitorovacích zpráv za partnera, uchovává účetní doklady.

 

Typ aktivity: A) Tvorba,  zavádzanie a overovanie nových a inovovaných spoločných vzdelávacích programov pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií požadovaných praxou.
Konkrétny cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce
Projektová aktivita: Zabezpečenie povinnej publicity projektu
Popis projektovej aktivity: Publicita bude zabezpečena kromě všech tiskových výstupů projektu (publikace z konference, učební pomůcka-mapa, pozvánky na konferenci, osvědčení pro učitele a studenty, doprovodné materiály-prezenční listiny, materiály pro účastníky) prostřednictvím tří informačních zdrojů: zúčastněných univerzit (webové stránky, nástěnky…), reklamních poutačů a předmětů a veřejných informačních zdrojů (webové stránky a tiskoviny dotčených měst a krajů). Při realizaci projektových aktivit bude v daném místě instalovaná informační tabule s informací o finanční dotaci EU a konkrétního dotačního fondu a programu. Na publicitě se budou podle místních podmínek spolupodílet oba partneři.

 

Typ aktivity: A) Tvorba,  zavádzanie a overovanie nových a inovovaných spoločných vzdelávacích programov pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií požadovaných praxou.
Konkrétny cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce
Projektová aktivita: A02 – Príprava nových spoločných vzdelávacích programov/výstupov.
Popis projektovej aktivity: Pracovníci UCM připraví regionální součást společného vzdělávacího programu Exkurzního vyučování. Tato příprava spočívá ve vypracování výstupu – regionálních studií v jednom multioborovém balíku. Studie o významném místě/osobnosti/historii/kultuře/fenoménu týkajících se  programového území (zacíleného na lokalitu: Skalica-Senica-Trnava) budou z oborů: historie, etnologie, kulturologie, aplikované filozofie, oborové didaktiky. Příprava spočívá v bádání v místních a centrálních archivech, muzeích, knihovnách ale i ve vyhledání konkrétních míst v zacílených okresech přímo v terénu, ke kterému se studie vážou. Bez této multioborové studie nemůže vzniknout společný vzdělávací program ani trasa exkurze, ani metodické, učební materiály a další výstupy (rovněž by nemohl vzniknout Společný vzdělávací program v celoživotním vzdělávání. Tato aktivita je v souladu s bodem 8 HP.

 

Typ aktivity: A) Tvorba,  zavádzanie a overovanie nových a inovovaných spoločných vzdelávacích programov pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií požadovaných praxou.
Konkrétny cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce
Projektová aktivita: A04 – Testovanie vytvorených spoločných vzdelávacích programov/výstupov v praxi a vyhodnotenie efektivity[1] (napr. prostredníctvom školení, skúšobných lekcií, spoločných prác). 
Popis projektovej aktivity: Pilotní testování Společného vzdělávacího programu exkurzního vyučováni do zacílených programových oblastí (Hodonín –Břeclav –Skalica – Senica) je nezbytnou aktivitou při získání zpětné vazby od účastníků i realizátorů pro budoucí úspěšné fungování Společného vzdělávacího programu. Každý odborný pracovník – lektor i metodici získají zkušenosti důležité jednak pro lepší nastavení příspěvku, dotvoření pracovních listů v e-learningu programu, zvolených metod; organizátoři  získají informace pro zhodnocení efektivity a přínosu dílčích aktivit a organizace. Tato aktivita je v projektu mimořádně důležitá i pro ověření nastavení průvodních interaktivních aktivit mezi studenty obou univerzit pro úspěšné budoucí soustavné realizování společného vzdělávacího programu v následujících letech. Tato aktivita je v souladu s bodem 8 HP. Při testování  lekcí společného vzdělávacího programu exkurzního vyučování se interní pedagogové (celkem 18) obeznámí s celou trasou exkurze a všemi zastávkami, lekcemi a organizací exkurze, aby mohli v budoucnosti tuto exkurzi sami (už bez odborných pracovníků -externistů) organizovat. Vyzkoušejí si také techniku s lekcemi v elektronické podobě, práci s přenosnými zařízeními, která budou v dalších letech využívat (komplexně nebo i částečně), seznámí se s  konkrétními místy, která  v budoucnosti navštíví se studenty, digitálně je zachytí pro e-learning. Jedná se tedy o dvě testování: samotnou exkurzi a vytvořené lekce v e-learningu v systému moodle (pro denní studenty a pro studenty celoživotní, kde budou popsány i zkušenosti z pilotní exkurze). Celkemse testování exkurze a e-learningu účastní 80 studentů (50 z MU a 30 UCM).

 

Typ aktivity: A) Tvorba,  zavádzanie a overovanie nových a inovovaných spoločných vzdelávacích programov pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií požadovaných praxou.
Konkrétny cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce
Projektová aktivita: A05 – Zavedenie (využitie) vytvorených spoločných vzdelávacích programov/výstupov do praxe a vyhodnotenie efektivity1 (zavedenie do procesu výučby).
Popis projektovej aktivity: Zavedení Společného vzdělávacího programu exkurzního vyučování  v zacíleném území programového regionu (Hodonín –Břeclav –Skalica – Senica – Trnava) do Katalogu předmětů je klíčová aktivita pro to, aby se na tento program mohli studenti přihlásit a mohla být realizována v následujících letech. Jedná se o vytvoření pedagogické dokumentace vzdělávacího programu podle norem UCM a zákonů SR a zavedení programu Exkurzního vyučování do systému univerzity UCM. Díky zavedení programu do katalogu předmětů budou v budoucnu absolventi tohoto programu mít motivaci zacílit jejich exkurzní vyučování na základních a středních školách na tento cílový přeshraniční region a moci využít výstupy programu a přeshraniční kontakty.  Bez této aktivity program nemůže vzniknout. Jedná se o dva předměty v katalogu předmětů  (denní a celoživotní).

 

Typ aktivity: A) Tvorba,  zavádzanie a overovanie nových a inovovaných spoločných vzdelávacích programov pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií požadovaných praxou.
Konkrétny cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce
Projektová aktivita: A06 – Zavedenie a využitie e-learningu.
Popis projektovej aktivity: Aktivita zavedení a využití e-learningu k Společnému vzdělávacímu programu exkurzního vyučování v zacíleném území programového regionu (Hodonín –Břeclav –Skalica – Senica – Trnava) přispěje k dlouhodobé a soustavné přístupnosti vzdělávacích lekcí, pomůcek, aktualizací v průběhu studia vzdělávacího programu i po jeho formálním ukončení. Díky této formě budou moci výsledek projektu absolventi využít  přímo při jejich uplatnění v učitelském zaměstnání v tomto regionu. Elektronická forma napomůže i kvalitnější a trvalejší komunikaci s lektory a odbornými pracovníky, studenty na obou stranách hranic i se staršími /mladšími absolventy programu, napomůže výměně zkušeností, zůstat v kontaktu, dávat zpětnou vazbu a dávat nové návrhy na doplnění. E-learningová forma ušetří finanční prostředky a při dnešní dostupnosti mobilního internetového připojení umožní přístupnost vzdělávacích materiálů i přímo v terénu na exkurzi. Atraktivnost této formy vzdělávání je rovněž zřejmá. E-learningová forma bude využita rovněž v celoživotním vzdělávání, kde je kvůli její dostupnosti téměř nevyhnutelná. Ihned při prvním zavedení e-learningu ho bude využívat skupina 40 studentů (25 z MU a 15 z UCM).

 

Typ aktivity: A) Tvorba,  zavádzanie a overovanie nových a inovovaných spoločných vzdelávacích programov pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií požadovaných praxou.
Konkrétny cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce
Projektová aktivita: A09 – Výmenné stáže doktorandov/pedagógov.
Popis projektovej aktivity: Výměnné stáže pedagogů (4 UCM) přispějí k intenzivnější spolupráci při budování partnerství univerzit, pri překonávání hraničních bariér, bariér jazykových, k navázání dalších kontaktů pro budoucí přeshraniční spolupráci mimo projektový tým, k získání informací z fondu odborné literatury na partnerské univerzitě v Trnavě a Brně pro tvorbu studií a materiálů, e-learningu v projektu. Důležitou součástí je výuka studentů na partnerské univerzitě – předání nového -přeshraničního pohledu v daných oborech. V průběhu pobytů budou pedagogové společně zkvalitňovat  jednotlivé výstupy projektu, hlavně formu a dokumenty nového – společného vzdělávacího programu.

 

Typ aktivity: A) Tvorba,  zavádzanie a overovanie nových a inovovaných spoločných vzdelávacích programov pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií požadovaných praxou.
Konkrétny cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce
Projektová aktivita: A12 – Spoločná konferencia.
Popis projektovej aktivity: Odborní pracovníci a mimořádně kvalifikováni pracovníci budou prezentovat výsledky svých studií na dvoudenní konferenci jednak ostatním pracovníkům projektu, jednak učitelům z přeshraničních regionů a jejich žákům. První den konference se bude konat v pohraničním městě v ČR (Hodonín), druhý den ve slovenském pohraničním městě (Skalica). Na konferenci budou moci získávat informace a diskutovat o studiích i záměru projektu studenti středních škol, jejich učitelé, kulturní pracovníci a pracovníci z turistických center. Odborní pracovníci projektu získají k studiím zpětnou vazbu a námět pro didaktickou transformaci, pro učební text a pracovní listy do e-learningu.

 

Typ aktivity: A) Tvorba,  zavádzanie a overovanie nových a inovovaných spoločných vzdelávacích programov pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií požadovaných praxou.
Konkrétny cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce
Projektová aktivita: A14 – Vydanie/tlač publikačných výstupov.
Popis projektovej aktivity: Aktivita zahrnuje přípravu a shromáždění odborných podkladů,  ediční činnost, jazykové, odborné a kartografické korekce, komunikaci s autory dílčích studií a učební pomůcky – mapy, komunikaci s nakladatelstvím pro tisk, distribuci – UCM zajistí příslušnou část odborného obsahu a regionálně příslušnou distribuci. Jedná se o obsahovou náplň příslušné části odborných studií a relevantních příspěvků z organizované konference a obsahové podklady tematické mapy, která přispěje k vytvoření obsahové databáze k místům budoucího exkurzního vyučování a k jejímu srozumitelnému kontextu. Odborné studie budou využívány jako studijní literatura v společném vzdělávacím programu, detailní informace pro učitele účastnících se konference, v celoživotním vzdělávání a pro organizátory exkurze v budoucnosti. Publikace a mapa je také propagací projektu v odborných kruzích: budou zaslány do lokálních i ústředních knihoven.