Menu Zavřeno

Cíle projektu

Projekt začíná multioborovou analýzou a následnými multioborovými studiemi regionálních jedinečností a specifik, pokračuje jejich následnou metodickou transformací pro využití v denním i celoživotním vzdělávání ve společném programu. Nástrojem je vytvoření tematicky integrované exkurzní trasy s materiálními a e-learningovými podporami. Další fází soustavné realizace společného vzdělávacího programu bude testování vzdělávacích projektových aktivit (pilotní exkurze, e-learning). Výměnné pobyty odborníků a učitelů zabezpečí společnou přípravu a spolupráci při realizaci programu. Aktivity projektu jsou v souladu i požadavky na posílení sociální infrastruktury a nabídky veřejných služeb v regionu podle koncepčního dokumentu Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 i strategie Európa 2020, kterou implementuje Trnavský samosprávný kraj.

Vytvořený a vyzkoušený společný vzdělávací program (SVP) připraví absolventy učitelství k uplatňování zásad přeshraniční spolupráce ve zvoleném území Jihomoravského a Trnavského kraje. Díky projektu bude zaveden SVP do katalogu předmětů na obou univerzitách, studenti a učitelé – absolventi programu jej budou moci využívat v praxi se svými žáky na svých pracovištích i s vytvořenými výstupy (e-learning, multioborová publikace, tematická exkurzní mapa). Zavedený předmět SVP exkurzního vyučování v katalogu předmětů si budou moci studenti zvolit každý rok. Výstupy projektu – publikace z projektu a mapa budou k zapůjčení na univerzitách a knihovnách, e-learning (pracovní listy, studie, učební materiály, komunikační kanál) bude dále obsluhován a hrazen a ze zdrojů partnerů.

Sdílení informačního potenciálu spolupracujících univerzit o programovém regionu šetří v první řadě finanční i personální zatížení partnerských univerzit a navíc zásadně zefektivňuje vzdělávací proces. Spolupráce posiluje regionální kontexty využitím jedinečných informací přeshraničního partnera o krajině, které v současnosti chybí a není možné jiným koncepčním způsobem zajistit jejich dostupnost. Příprava budoucích pedagogů zahrnující akcent na společnou historii, kulturu a socioekonomické prostředí SR a ČR naplňuje požadavky cílů vyhlášeného programu na zintenzivnění vazeb a rozvoje příhraničních regionů a je rovněž nástrojem eliminace možných negativních kulturních a společenských stereotypů.

Učitelé z regionálních škol získají díky své účasti na konferenci nové kontexty a informace z prezentovaných studí z historie, etnologie, kulturologie, aplikované filozofie, ekologie, oborové didaktiky zaměřené na programové území (Břeclav-Hodonín-Skalica-Senica-Trnava). Učitelé na konferenci budou diskutovat s odborníky, získají na ně přímý kontakt a rovněž se seznámí s kolegy z regionu. Získají rovněž přístup k produktům a e-learningu projektu, které využijí ve své učitelské praxi.

Projekt je primárně zaměřený na přeshraniční region – okresy Senica, Skalica, Hodnonín, Břeclav, které budou zkoumány, zařazeny do exkurzní trasy a průběžně navštěvovány v procesu výuky a v interakci s lokálním školským prostředím a kulturními institucemi. Toto zkvalitnění občanských služeb přinese zvýšení atraktivity univerzit pro studenty, navázání dlouhodobého partnerství univerzit, výměnu informací a zkušeností odborných pracovníků a pedagogů, zefektivnění a zintenzivnění komunikace mezi pedagogy a studenty a celkové zatraktivnění programového regionu. Společné exkurzní vzdělávání bude realizováno v projektovém období i v následujících letech. Všechny aktivity jednak podpoří uplatnitelnost primárně účastníků projektu a následně řetězovým efektem žáky základních a středních škol v programovém území a jednak posílí spolupráci v přeshraničním území, zejména v oblasti vzdělávání.